hdkpck

Idź do spisu treści

Menu główne

Świadczenia przysługujące Zasłużonym HDK w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia

Chcesz wiedzieć > Uprawnienia HDK

Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi przysługują uprawnienia w aptekach i placówkach publicznej służby zdrowia, a także niepublicznej, jesli mają umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Są to uprawnienia zagwarantowane ustawami pańtwowymi.
Poniżej uprawnienia dotyczące leków refundowanych oraz świadczeń poza kolejnością.

 
 

- Leki, witaminy, preparaty.

 
 


USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z późniejszymi zmianami (Dz. U. z dnia 27 września 2004 r.)- tekst jednolity
/na podst Art.  43./

1.   
Świadczeniobiorcy, który posiada tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” i przedstawi legitymację „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”, przysługuje bezpłatne, do wysokości limitu finansowania, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o refundacji, zaopatrzenie w leki objęte wykazem:

1)     o którym mowa w art. 37 ustawy o refundacji, w zakresie kategorii, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a tej ustawy,


2)   leków, które świadczeniobiorca posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” może stosować w związku z oddawaniem krwi lub w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo narządów – na podstawie recepty wystawionej przez osobę uprawnioną w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji.


2.
Osoba przedstawiająca receptę do realizacji jest obowiązana do okazania dokumentu, o którym mowa w ust. 1
3.
Osoba realizująca receptę odnotowuje numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego uprawnienia, o których mowa w ust. 1:

1) na rewersie recepty, w przypadku recepty w postaci papierowej;
2) w dokumencie elektronicznym powiązanym z receptą w postaci elektronicznej.

4.
Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu, Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Aptekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz leków, które świadczeniobiorca posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” może stosować w związku z oddawaniem krwi lub w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo narządów, uwzględniając w szczególności konieczność zapewnienia ochrony jego zdrowia, dostępność do leków, bezpieczeństwo ich stosowania oraz możliwości płatnicze podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

___________________________________________________________________________________________

UWAGA.
Jeżeli posiadasz dodatkowe uprawnienia do zaopatrzenia w leki jesteś zobowiązany do przedstawienia lekarzowi wypisującemu receptę dokumentu potwierdzającego Twoje uprawnienia. Jeżeli lekarz nie odnotował uprawnień na recepcie, a masz dokument je potwierdzający, odpowiednią adnotację może uczynić na niej aptekarz. W takim przypadku powinieneś otrzymać leki za odpłatnością zgodną z  refundacją dla osób uprawnionych.

Symbol ZK - Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi oraz Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
- otrzymują bezpłatnie, do wysokości limitu finansowania, leki objęte wykazem w zakresie kategorii dostępności refundacyjnej: dostępny w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz leki zgodnie z osobnym wykazem Ministra Zdrowia dla tych pacjentów.


 
 

 

Świadczenia poza kolejnością.

Poniż artykuł określa zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej m. in. Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi, a w szczególności świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczeń szpitalnych. Powinny być udzielone w dniu zgłoszenia, a jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących.
W  przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż
w  ciągu 7 dni roboczych od  dnia zgłoszenia.

Art. 47c.  
1.
Kobiety w ciąży, świadczeniobiorcy, o których mowa w art. 47 ust. 1a i 1b, osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1, inwalidzi wojenni i wojskowi, żołnierze zastępczej służby wojskowej, cywilne niewidome ofiary działań wojennych, kombatanci, działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych oraz osoby deportowane do pracy przymusowej mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
2.

Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących, o której mowa w art. 20 ust. 2.
3.
Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1 i 2, w dniu zgłoszenia.
4.
W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu głoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu  ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
5.
W miejscach rejestracji pacjentów do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz w aptekach, odpowiednio świadczeniodawca albo kierownik apteki uwidacznia pisemną informację o uprawnieniach określonych w ust. 1–4.

 

 

INFORMACJE DODATKOWE.
Na podstawie
http://www.nfz-warszawa.pl/dla-swiadczeniodawcow/dzial-monitorowania-umow/pytania-i-odpowiedzi/listy-oczekujacych/

6. Czy świadczeniobiorca zgłaszając się do świadczeniodawcy ma prawo wyboru lekarza spośród lekarzy pracujących w danej komórce organizacyjnej? Czy świadczeniodawca wpisuje świadczeniobiorcę wybierającego lekarza, u którego na wizytę jest dłuższy czas oczekiwania na listę oczekujących, pomimo że istnieje możliwość wcześniejszego udzielenia świadczenia przez innego lekarza?
Odp. (...)
Świadczeniobiorcy posiadający uprawnienie do korzystania ze świadczeń poza kolejnością, wybierając spośród wszystkich lekarzy udzielających świadczeń w danej komórce organizacyjnej konkretnego lekarza, do którego trzeba oczekiwać, rezygnują z przysługującego im prawa i powinni być wpisani na listę oczekujących.

27. Czy korzystanie ze świadczeń poza kolejnością przez osoby wymienione w art. 47 c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dotyczy również świadczeń z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej czy tylko świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej?
Odp. (...)
Świadczenia fizjoterapii ambulatoryjnej należą do świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej i powinny być udzielone osobom uprawnionym na podstawie art.  47c ustawy poza kolejnością wynikającą z prowadzenia listy oczekujących, ale w tym przypadku data wizyty może być wyznaczona w terminie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego