hdkpck

Idź do spisu treści

Menu główne

Świadczenia przysługujące Zasłużonym HDK w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia

Chcesz wiedzieć > Uprawnienia HDK
 

Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi przysługują uprawnienia w aptekach i placówkach publicznej służby zdrowia, a także niepublicznej, jesli mają umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Są to uprawnienia zagwarantowane ustawami pańtwowymi.
Poniżej uprawnienia dotyczące leków refundowanych oraz świadczeń poza kolejnością.

 
 

- Leki, witaminy, preparaty.

 
 

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z późniejszymi zmianami (Dz. U. z dnia 27 września 2004 r.)- tekst jednolity
/na podst Art.  43./

1.   
Świadczeniobiorcy, który posiada tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" i przedstawi legitymację "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi", przysługuje bezpłatne, do wysokości limitu, o którym mowa w art. 38 ust. 1, zaopatrzenie w leki objęte wykazami:

1)     leków podstawowych i uzupełniających, o których mowa w art. 36 ust. 5 pkt 1,
2)     leków, które świadczeniobiorca posiadający tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" może stosować w związku z oddawaniem krwi

- na podstawie recepty wystawionej przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego albo felczera ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarza albo felczera niebędącego lekarzem albo felczerem ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania zawodu oraz zawarł z oddziałem wojewódzkim Funduszu umowę upoważniającą go do wystawiania takich recept.
2.
Osoba przedstawiająca receptę do realizacji jest obowiązana do okazania dokumentu, o którym mowa w ust. 1.

 
 

Świadczenia poza kolejnością.

 

Art. 47c.  
Osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Komunikat w sprawie zmiany zasad udzielania świadczeń osobom szczególnie uprawnionym

Powyższy komunikat określa zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej Zasłużonymi Honorowym Dawcom Krwi, a w szczególności świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczeń szpitalnych. Powinny być udzielone w dniu zgłoszenia, a jeżeli udzielenie świadczenia w  dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących.
W  przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż
w  ciągu 7 dni roboczych od  dnia zgłoszenia.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego