hdkpck

Idź do spisu treści

Menu główne

Kwalifikacja dawców, itp.

Chcesz wiedzieć > Przepisy dot. HDK

Aktualne przepisy dotyczące kwalifikackji na dawców krwi i kandydatów na dawcę krwi - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11 września 2017 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi - plik PDF.

ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCE DAWCÓW KRWI /foto poniżej/.
na podstawie OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 5 listopada 2020 r.
zmieniające obwieszczenie w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi /Dz. Urz. Min. Zdr. 2020.94/.

A. Odnośnie potwierdzania tożsamości:
„Kandydat na dawcę krwi lub dawca krwi potwierdza swoją tożsamość poprzez okazanie
   1) dowodu osobistego,
   2) paszportu,
   3) karty pobytu, karty stałego pobytu,
   4) książeczki żeglarskiej,
   5) żołnierskiej karty tożsamości
   6) przy użyciu dokumentu elektronicznego, o którym mowa w art. 19e ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, z późn. zm.) przez okazanie tego dokumentu na ekranie urządzenia mobilnego osobie stwierdzającej tożsamość.
   7) Kandydat na dawcę krwi lub dawca krwi, będący cudzoziemcem, nie posiadający prawa pobytu na terytorium RP, potwierdza swoją tożsamość przez okazanie dokumentu zawierającego: zdjęcie, imiona i nazwisko, datę urodzenia, serię oraz numer dokumentu stwierdzającego tożsamość. Przy rejestracji należy zaznaczyć rodzaj dokumentu.”

Prawo Jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa, legitymacja szkolna, legitymacja studencka, itp. nie zostały jednoznacznie wymienione w obwieszczeniu /może jednak dotyczyć np. punktu 7)/.

B. Odnośnie wstępnego mycia zgięcia łokciowego (np. na akcjach wyjazdowych).
„W przypadku braku stanowiska z bieżącą wodą, należy opracować metodę wstępnego mycia zgięć
łokciowych przez dawców (np. w tym z wykorzystaniem chusteczek i żeli).”;

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego