hdkpck

Idź do spisu treści

Menu główne

Dzień wolny i wynagrodzenie po oddaniu krwi

Chcesz wiedzieć > Uprawnienia HDK

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 159).


Przysługuje dzień wolny w dniu oddania i następnym
, nie ma możliwości rozbijania dni wolnych.

____________________________________________________________________________________________________________
OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ (Dz.U. 2014 poz. 1632)
z dnia 16 września 2014 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy - Minister Pracy i Polityki Społecznej: W. Kosiniak-Kamysz

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy]


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ (Dz.U. 1996 nr 60 poz. 281).
Na podstawie art. 2982 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1 - Usprawiedliwianie nieobecności w pracy.


§ 2. 1.
Pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia.

Rozdział 2 - Zwolnienia od pracy
§ 4. Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy, jeżeli obowiązek taki wynika z Kodeksu pracy, z przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy albo z innych przepisów prawa.


§ 12.
Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi. Pracodawca jest również obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas niezbędny do przeprowadzenia zaleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich, jeżeli nie mogą one być wykonane w czasie wolnym od pracy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wynagrodzenie za czas zwolnienia.
§ 16. 1.6) Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w § 8 zdanie drugie, § 9, § 11 ust. 1 pkt 2 i 2b, § 12 oraz § 15, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 297 Kodeksu pracy.


KODEKS PRACY: (Dz.U. 2020 poz. 1320)
Art. 297. Minister Pracy i Polityki Socjalnej określi w drodze rozporządzenia:
  1)  sposób ustalania wynagrodzenia:
a)    przysługującego w okresie niewykonywania pracy,

Art. 2982. Minister Pracy i Polityki Socjalnej określi, w drodze rozporządzenia, sposób usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz zakres przysługujących pracownikom zwolnień od pracy, a także przypadki, w których za czas nieobecności lub zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ  (Dz.U 2017 Poz. 927)
z dnia 29 maja 1996 r.
w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.

Na podstawie art. 297 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:

§  5.  [Zwolnienie od pracy z prawem do wynagrodzenia]
1.  Przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy oraz za czas niewykonywania pracy, gdy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia, stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, z tym że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy lub okres niewykonywania pracy.

UWAGA:
Sytuacja pozbawiania premii, itp.  jest  mobbingiem, co jest karane przez prawo!

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego